Kế Toán

Lập Báo Cáo Tài Chính

Dành cho những đối tượng sau:                            

- Người đã biết kế toán                                             

- Sinh viên các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán

- Những bạn chưa biết lập báo cáo tài chính

Mục đích của khóa học: Học xong khóa học này các bạn sẽ nắm chất những vấn đề sau:    

 ​- Một: Thời gian lập Báo cáo tài chính                                                         

 ​- Hai: Nộp cho những cơ quan chức năng nào                                              

 ​- Ba: Biết ý nghĩa và cách lập từng loại báo cáo tài chính (Gồm Bảng cân đối kế toán; Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính)

 

Lưu ý  : Khóa học Lập Báo Cáo Tài Chính cần phải có sách "Lập BCTC và thực hành khai báo thuế​"​ thì mới đạt hiệu quả cao nhất

Tham khảo nội dung sách tại: http://sachketoan.net/sach-lap-bctc-quyet-toan-thue/​

Tham gia Group Facebook này để được hỗ trợ giải đáp về bài học. Click vào đây để tham gia

Lập Báo Cáo Tài Chính

Giới thiệu khóa học

-Buổi 1: Kế toán các nghiệp vụ cuối kỳ; Kế toán các nghiệp vụ kết chuyển=> Khóa sổ=> Lập bảng cân đối số phát sinh => Lập báo cáo tài chính. Cụ thể là biết được ý nghĩa và cách lập Bảng cân đối kế toán

-Buổi 2: Ý nghĩa và cách lập Báo cáo kết quả kinh doanh

-Buổi 3: Ý nghĩa và cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

-Buổi 4: Ý nghĩa và cách lập Thuyết minh báo cáo tài chính