Kế Toán

Thực hành Bài tập & Bài giải Cty sản xuất một sản phẩm

Dành cho những đối tượng sau                                                 

- Những người đã biết về kế toán sơ cấp (nguyên lý kế toán)                      

- Những bạn sinh viên chuyên ngành kế toán                                 

- Những bạn muốn có bài tập và bài giải để luyện cách hạch toán nợ và có

- Những bạn muốn có bộ chứng từ thực tế của 1 Công ty để thực hành từ lúc phân tích nghiệp vụ=>lập chứng từ gốc => Lập chứng từ kế toán=> Ghi sổ=> Khóa sổ=> Lập Báo cáo tài chính.              

 

Mục đích của khóa học Thực hành Bài tập và Bài giải : Giúp cho các bạn nắm rõ về toàn bộ hoạt động của 1 Công ty thực thụ => Từ lúc phân tích nghiệp vụ=> Lập chứng từ=> Ghi sổ=> Khóa sổ=>Lập bảng cân đối số phát sinh=> Lập báo cáo tài chính

 

Lưu ý  : Khóa học Bài tập & Bài giải Cty sản xuất một sản phẩm cần phải có sách "Bài Tập & Bài Giải Tự Học Kế Toán​"​ thì mới đạt hiệu quả cao nhất

Tham khảo nội dung sách tại: http://sachketoan.net/sach-bai-tap-va-bai-giai/

Tham gia Group Facebook này để được hỗ trợ giải đáp về bài học. Click vào đây để tham gia

Thực hành Bài tập & Bài giải Cty sản xuất một sản phẩm

Giới thiệu khóa học

  • Buổi 1: Thực hành bài tập từ nghiệp vụ số 1 đến nghiệp vụ 20 của KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
  • Buổi 2: Thực hành bài tập từ nghiệp vụ số 21 đến nghiệp vụ 26 của KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
  • Buổi 3: Thực hành bài tập từ nghiệp vụ số 27 đến nghiệp vụ 28 của KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.
  • Buổi 4: Thực hành bài tập từ nghiệp vụ số 29 đến nghiệp vụ 33 của KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO VÀ GIÁ THÀNH
  • Buổi 5: Thực hành bài tập từ nghiệp vụ số 34 đến nghiệp vụ 45 của KẾ TOÁN BÁN
  • Buổi 6: Thực hành bài tập từ nghiệp vụ cuối tháng và khóa sổ  (Gồm trích khấu hao; Phân bổ chi phí trả trước; Tập hợp chi phí và tính giá thành; Kết chuyển từ loại 5 đến loại 8 vào tài khoản loại 9 để xác định lãi lỗ và tính thuế TNDN).
  • Buổi 7: Lập Bảng cân đối số phát sinh và Lập Báo cáo kết quả kinh doanh.
  • Buổi 8: Lập bảng cân đối kế toán và Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.